Permohonan Pendudukan Sementara (TOL)

Carta Alir

1.         Pendahuluan

1.1

Pengeluaran Lesen Pendudukan Sementara adalah salah satu daripada cara-cara kerajaan melupuskan tanah. LPS hanya boleh dikeluarkan ke atas tanah-tanah berikut:-

 

a) Tanah Kerajaan

 

b) Tanah lombong yang tidak lagi digunakan bagi maksud perlombongan

 

c) Tanah rezab yang tidak digunakan bagi maksud ianya dirizabkan.

 

1.2 Peruntukan-peruntukan yang berkaitan ialah Seksyen 65 / 69 KTN.

2.         Ciri-Ciri Utama/Perkara-Perkara Penting

2.1 

LPS tidak boleh dikeluarkan ke atas tanah-tanah yang diwartakan di bawah Akta Perhutanan Negara, 1984.

2.2

Satu LPS hanya boleh dikeluarkan kepada satu orang atau agensi/ perbadanan/syarikat dan sebagainya.

2.3

LPS tidak boleh dikeluarkan bagi tujuan mengeluarkan bahan-bahan perhutanan dan bahan-bahan mineral/galian.

2.4

LPS yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut:

 

a) Tiap-tiap LPS yang dikeluarkan akan tamat tempoh pada penghujung tiap-tiap tahun. Walau bagaimanapun, lesen boleh ditamatkan lebih awal jika pemegangnya melanggar syarat-syarat LPS yang ditetapkan atau ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri.

 

b) Ianya hanya boleh digunakan bagi maksud yang dinyatakan dalam LPS sahaja.

 

c) Ianya tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan/struktur kekal.

 

d) Ianya boleh diperbaharui tiap-tiap tahun, tetapi terhad sehingga tiga kali pembaharuan

 

e) Ianya tidak boleh berpindah milik

 

f) Ianya akan tamat apabila pemegang LPS meninggal dunia atau badan yang berkenaan dibubarkan.

 

QR CODE

spu

IMBAS QR CODE UNTUK MELAYARI LAMAN WEB RASMI MENERUSI MOBILE

 • logo
 • jpa
 • hrmas
 • etanah
 • insun
 • govern
 • jkptg
 • mampu
 • tuju
 • 15888
 • bpa
 • sprm
 • arkib