Piagam : Bahagian Pembangunan

1. 

PERANCANGAN SASARAN PERLAKSANAAN 

 

Melaksanakan Projek-projek Kecil Pembangunan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah peruntukan Persekutuan dan Negeri yang diterima. 

2. 

PERAKUAN CADANGAN PROJEK 

 

Memperakukan kepada Pejabat Pembangunan Negeri senarai cadangan projek yang diterima daripada Ahli-ahli Yang Berhormat dalam masa 2 minggu dari tarikh senarai cadangan diterima. 

3. 

PENGELUARAN INDEN KERJA/PESANAN KERAJAAN SECARA SEBUHARGA 

 

Mengeluarkan Inden Kerja/Pesanan Kerajaan kepada kontraktor dalam masa 4 minggu selepas menerima Surat Kuasa. 

4. 

PENGELUARAN INDEN KERJA/PESANAN KERAJAAN SECARA LANTIKAN TERUS 

 

Mengeluarkan Inden Kerja/Pesanan Kerajaan kepada kontraktor dalam masa 4 minggu selepas menerima Surat Kuasa. 

5. 

PENGESAHAN SIAP PROJEK 

 

Mengesahkan projek yang telah disiapkan dalam masa 2 minggu selepas projek disiapkan oleh kontraktor. 

6. 

PEMBAYARAN 

 

Menyedia dan mengemukakan baucer bayaran kepada Pejabat Pembangunan Negeri dalam masa 1 minggu selepas menerima tuntutan bayaran yang lengkap daripada kontraktor. 

7. 

PEMBETULAN KECACATAN 

 

Menilai kecacatan dan mengarahkan kontraktor membuat pembaikan dalam tempoh 1 minggu selepas aduan diterima.