Pendaftaran Suratcara Urusniaga Dan Bukan Urusniaga

  Carta Alir

       
 

Syarat /dokumen yang diperlukan bagi :

*

Dokumen Suratcara berkaitan (lengkap dan mencukupi)

*

Bayaran Pendaftaran mengikut Penang Land Rules

*

Surat Akuan / Surat Sumpah

*

Dokumen Hakmilik Tanah (Geran)

*

Bayaran denda lewat jika melebihi tempoh (3 bulan)

*

Surat pengecualian setem atau pendaftaran

*

Memorandum and Article of Association (M&A)

(sekiranya pemohon adalah syarikat)

*

Surat kebenaran untuk mengambil dokumen