Piagam Pelanggan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2018  -Unit Pengurusan Daerah

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2018 -Unit Pembangunan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2018 -Unit Pendaftaran

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2018 -Unit Hasil

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April 2018-Unit Pengurusan Daerah

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April 2018-Pembangunan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April 2018-Pendaftaran

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei 2018  -Unit Pengurusan Daerah

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei 2018 -Unit Pembangunan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei 2018 -Unit Hasil

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2018  -Unit Pengurusan Daerah

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2018 -Unit Pembangunan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2018-Pendaftaran

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2018 -Unit Hasil

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Julai  2018  -Unit Pengurusan Daerah

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Julai  2018 -Unit Pembangunan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Julai 2018-Pendaftaran

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Julai 2018 -Unit Hasil

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Ogos 2018  -Unit Pengurusan Daerah

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Ogos 2018 -Unit Pembangunan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Ogos 2018 -Unit Pendaftaran

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Ogos 2018 -Unit Hasil

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan September 2018  -Unit Pengurusan Daerah

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan September 2018 -Unit Pembangunan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan November 2018 -Unit Pengurusan Daerah

 Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan November 2018 -Unit Pendaftaran

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan November 2018 -Unit Hasil

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2019 -Unit Pengurusan Daerah

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2019 -Unit Pembangunan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2019 -Unit Hasil

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Februari 2019 -Unit Pengurusan Daerah

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Februari 2019 -Unit Pembangunan 

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Februari  2019 -Unit Pendaftaran

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Februari 2019 -Unit Hasil

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2019 - Pengurusan Daerah 

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2019 -Unit Pembangunan 

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac  2019 -Unit Pendaftaran

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2019 -Unit Hasil

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April 2019 -Pengurusan Daerah

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April 2019 -Unit Pembangunan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April  2019 -Unit Pendaftaran

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April 2019 -Unit Hasil

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei 2019 - Pengurusan Daerah 

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei 2019 -Unit Pembangunan 

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei  2019 -Unit Pendaftaran

 

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei 2019 -Unit Hasil

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2019 - Pengurusan Daerah 

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2019 -Unit Pembangunan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2019 -Unit Hasil

 

 

 

Piagam : Bahagian Pengurusan Tanah

 

BIL
URUSAN
1.
Memproses dan mengemukakan permohonan rayuan pengurangan cukai tanah kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 10 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan menyampaikan keputusan rayuan dalam tempoh 1 minggu dari tarikh surat keputusan diterima.
2.
Semua bil cukai tanah tahunan dikeluarkan selewat-lewatnya sebelum berakhir bulan Januari pada setiap tahun.
3.
Semua resit bayaran bagi cek dan wang pos yang dikemukakan melalui pos disampaikan kepada pembayar cukai dalam tempoh 1 bulan dari tarikh penerimaannya.
4.
Semua proses urusniaga dan bukan urusniaga yang melibatkan pendaftaran, pindah milik tanah, memasuk dan menarik kaveat, gadaian  dan melepaskan gadaian serta perletakan hak akan disempurnakan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.
5.
Semua permohonan carian dan mendapatkan salinan hakmilik diproses serta merta.
6.
Memproses dan mengemukakan permohonan pecah sempadan/pecah bahagian kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
7.
Memproses dan mengemukakan permohonan penyatuan tanah kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
8.
Memproses dan mengemukakan permohonan mengeluarkan kawasan taliair yang diwartakan kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 3 bulan dari permohonan lengkap diterima.
9.
Memproses dan mengemukakan permohonan tukar syarat kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
10.
Memproses permohonan lelongan bagi mendapatkan tarikh siasatan dalam tempoh 3 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.
11.
Memproses dan mengemukakan permohonan pengambilan tanah dalam tempoh 12 bulan dari permohonan lengkap diterima.
12.
Menyedia dan mengemukakan permohonan pemberimilikan tanah kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 4 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
13.
Memproses permohonan serah dan berimilik di bawah Seksyen 197 dan Seksyen 204 D (KTN) dalam tempoh 3 bulan kepada Jawatankuasa Tanah dari tarikh permohonan lengkap diterima.
14.
Menyedia dan mengemukakan permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Pulau Pinang dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
15.
Memproses permohonan kerja tanah, kebenaran merancang dan ulasan pelan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

Piagam : Bahagian Pembangunan

1. 

PERANCANGAN SASARAN PERLAKSANAAN 

 

Melaksanakan Projek-projek Kecil Pembangunan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah peruntukan Persekutuan dan Negeri yang diterima. 

2. 

PERAKUAN CADANGAN PROJEK 

 

Memperakukan kepada Pejabat Pembangunan Negeri senarai cadangan projek yang diterima daripada Ahli-ahli Yang Berhormat dalam masa 2 minggu dari tarikh senarai cadangan diterima. 

3. 

PENGELUARAN INDEN KERJA/PESANAN KERAJAAN SECARA SEBUHARGA 

 

Mengeluarkan Inden Kerja/Pesanan Kerajaan kepada kontraktor dalam masa 4 minggu selepas menerima Surat Kuasa. 

4. 

PENGELUARAN INDEN KERJA/PESANAN KERAJAAN SECARA LANTIKAN TERUS 

 

Mengeluarkan Inden Kerja/Pesanan Kerajaan kepada kontraktor dalam masa 4 minggu selepas menerima Surat Kuasa. 

5. 

PENGESAHAN SIAP PROJEK 

 

Mengesahkan projek yang telah disiapkan dalam masa 2 minggu selepas projek disiapkan oleh kontraktor. 

6. 

PEMBAYARAN 

 

Menyedia dan mengemukakan baucer bayaran kepada Pejabat Pembangunan Negeri dalam masa 1 minggu selepas menerima tuntutan bayaran yang lengkap daripada kontraktor. 

7. 

PEMBETULAN KECACATAN 

 

Menilai kecacatan dan mengarahkan kontraktor membuat pembaikan dalam tempoh 1 minggu selepas aduan diterima. 

Piagam : Bahagian Khidmat Pengurusan

1.

PENTADBIRAN AM

1.1

Surat-surat yang diterima akan dibuka dan diserahkan kepada Pegawai Daerah pada hari yang sama.

1.2

Semua pertanyaan/aduan /teguran audit akan dijawab dalam masa 2 (dua)  minggu.

1.3

Akaun penerimaan aduan awam sama ada secara lisan/bertulis akan dilhantar dalam tempoh 1 (satu) hari bekerja selepas aduan diterima.

1.4

Kerja-kerja membersih pejabat dan kawasannya akan dilakukan setiap hari bekerja.

1.5

Stok "stationery" diperiksa pada hari Jumaat untuk menentukan setiap kualiti mencukupi.

1.6

Setiap kenderaan pejabat di servis mengikut jadual servis kenderaan.

1.7

Bantuan/perkhidmatan nasihat kepada orang awam dalam kes-kes tertentu diselesaikan serta merta.

2.

 

PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

 

2.1

 

 

Semua baucer tuntutan dan dokumen sokongan disimpan ditempat selamat di pejabat untuk kerja-kerja pengauditan.

 

 

2.2

 

 

Baucer gaji, ETK, pelarasan gaji disimpan di pejabat.

 

 

2.3

 

 

Semua inden bekalan dan dikeluarkan serta merta sebaik sahaja arahan dikeluarkan.

 

 

3.

 

REKOD PERKHIDMATAN DAN PENGENDALIAN KURSUS

 

3.1

 

 

Catitan dalam perkhidmatan dibuat dalam masa 1 minggu selepas maklumat perubahan/pertambhan disampaikan kepada kerani perkhidmatan.

 

 

3.2

 

 

Semua kakitangan dimestikan menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari dalam 1 tahun.

 

 

3.3

 

 

Semua kertas pencen akan disediakan 12 bulan lebih awal sebelum kakitangan berkenaan bersara.

3.4

 

 

Semua surat pekeliling akan dimaklumkan kepada semua kakitangan.

 

QR CODE

spu

IMBAS QR CODE UNTUK MELAYARI LAMAN WEB RASMI MENERUSI MOBILE

 • logo
 • jpa
 • hrmas
 • etanah
 • insun
 • govern
 • jkptg
 • mampu
 • tuju
 • 15888
 • bpa
 • sprm
 • arkib